ڪاش خدا،

مرا هم همچون خرمشہر

 

 آزاد میڪرد!

 

آزاد از نفسم...