چند روزیه خیلی دلتنگ شهدای خان طومان شده ام، آخه همین روزا اولین سالگردشونه و هنوز پیکر مطهرشون برنگشته ، هر چند به قول شاعر:

 

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است // دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است

 

 

خدایا ...