خدای من دست سرنوشت چه خواهد بود ؟ با این همه مسائل پیش آمده، آیا همان که رضای دل من و توست پیش خواهد آمد؟ من هم ندای ایاک نعبد و ایاک نستعین سر میدهم و تنها تو را راه حل مشکلم میدانم. خودت مشکل گشایی کن و راضی کن.

حدیث دل نباید، الا یک از هزاران

باید که اهل یابی، آنگه چو ابر باران

 

تو خشنود باشی و ما رستگار