پــرنــده ! دعــــا کــن کــه طــاقــت نــدارم‏ـ
بــراى پــریــدن شــهــامــــت نــدارم‏ـ
چگـونه نمـانم کـه حـتى کمى هم‏
به چشمان پاکت شباهت ندارم
صدا می زنی نام من را ولیکن
زبــانى بــراى اجـابــت نـدارم‏ـ
ببین از تو پنهان نباشد که حتی
بـراى پـریـدن لـیـاقــت نـدارم‏
چـگـونـه بـگـویـم بـرایت بـرادر

"مــجـالى بـراى شــهـــادت نــدارم"