پنجره را باز کردم
نفس بیاید
عطر تو آمد
قرار رفت...