یه گپ و گفت خودمونی با خدا ...

از استاد عزیز و گرانقدر، استاد صمدی آملی بشنوید