درد عاشق را دوایی بهتر از معشوق نیست
شربت بیماری فرهاد را شیرین کنید