خدا دارد فقط صبر مرا اندازه میگیرد...

چه غم وقتی جهان از عشق نامی تازه میگیرد

از این بی آبرویی نام ما آوازه میگیرد


من از خوش باوری در پیله خود فکر می کردم

خدا دارد فقط صبر مرااندازه میگیرد


به روی ما به شرط بندگی در می گشاید عشق

عجب داروغه ای !باج سر دروازه میگیرد