پیلی را آوردند بر سر چشمه ای که آب خورد ، خود را در آب می دید و می رمید ، او می پنداشت که از دیگری می رمد ، نمی دانست که از خود می رمد.
همه اخلاق بد_ از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر _ چون در توست، نمی رنجی؛ چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی؟
_______________
فیه ما فیه - جلال الدین محمد بلخی