زندگی یعنی شاد شدن بقیه با صدای گریه ی تو در کودکی

زندگی یعنی دوران کودکی و دیدن فوتبالیست ها و بعدش هم بری تو کوچه و بخواهی اداشونو در بیاری …

زندگی یعنی قهر کردن هایی که فاصلش تا روز قیامت فقط ۵ دقیقست

زندگی یعنی شوق رفتن به مدرسه و در فکر نوشتن انشای ”در آینده می خواهید چه کاره شوید"

زندگی یعنی دفتر نقاشی فیلی …

زندگی یعنی دفتر ۴۰ برگ جلد سبز رنگی که عکس یه مداد هم روش باشه

زندگی یعنی اینکه یاد بگیری "همه جا به نوبت"

زندگی یعنی تصور پنیر خوردن یک روباه …

زندگی یعنی حس آدم موفقی بودن وقتی که سر صف اسمت جزو بهترین ها باشه و با گرفتن یه لوح و یه بسته مداد رنگی کلی خوشحال شی

زندگی یعنی رسیدن به سن تکلیف و کلی تکلیف

زندگی یعنی آشنایی با خدا

زندگی یعنی دعواهای داخل مدرسه و سوت و هورا کشیدن برای زننده و البته بیچاره خورنده ...

 زندگی یعنی محک زدن خدا در سن نوجوانی

زندگی یعنی فوران و کنترل هیجان در ایام سخت نوجوانی

زندگی یعنی آمادگی کنکور همراه با استرس ها و رویا پردازی ها

زندگی یعنی گوش کردن به برنامه ی رادیویی راه شب با اون تیتراژ اولیه ی فوق العادش

زندگی یعنی دست سرنوشت و اومدن به قوچان

زندگی یعنی بکآپ گرفتن از گذشته و ساختن پارتیشنی جدید برای آینده ای سبز

زندگی یعنی کشیدن نفسی عمیق برای استشمام رایحه ی بهشتیِ نارنج در فصل بهار

زندگی یعنی رانندگی تو جاده های شمال اونم وقتی که سمت راستت دریا باشه و سمت چپت جنگل

زندگی یعنی دریا باشی و بخواهی دلت رو در تماس با اون دریایی کنی

زندگی یعنی دمی را با دوست کنار آتیش نشستن اونم وقتی که هوا پر از مه باشه

زندگی یعنی شرح درد اشتیاق و زمزمه ی خواستن

زندگی یعنی رسیدن به جمله ی "همه یار است و نیست غیر از یار"

زندگی یعنی پیدا کردن یه استاد خوب

زندگی یعنی تحقیق و پژوهش

زندگی یعنی پیدا کردن راه رستگاری