دلا باید دهان را بسته داری /دلا باید تنت را خسته داری
که سالک را دهان بسته باید /تن خسته دل بشکسته باید

 

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل //، بمو دایم به جنگی ای دل ای دل

اگر دستم فتی خونت بریجم //  بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل

 

 

صبا گو آن امیر کاروان را // مراعاتی کند این ناتوان را

که ره تنگ است و تاریک است و باریک

به دوشم می کشم بار گران را

 

دلا تو مرغ باغ کبریایی
یگانه محرم سرّ خدایی